ALV DVS vrijdag 25 september

Agenda Algemene Ledenvergadering

Graag vooraf aanmelden op in verband met beperkt (40) beschikbare plaatsen. De overige gegadigden ontvangen een link om toch deel te kunnen nemen.

We zullen aan de rest van de gegadigden een link sturen om toch deel te nemen.

 1. Opening
 2. Mededelingen en vaststellen agenda
 3. Huldiging leden
  60 jaar: Tonnie van de Boom, Jos Gijsbers
  50 jaar: Harrie Wiegerinck, Arold Driessen
  40 jaar: Martien Meuleman
  25 jaar: Ruud Driessen
 4. Vaststelling verslag ledenvergadering 2019
 5. Jaarverslag / terugblik seizoen 2019-2020
 6. Verslag penningmeester
  Financiële verantwoording 2019-2020
  Vastleggen begroting 2020-2021
  Vaststellen contributies 2021-2022
 7. Verslag kascontrole commissie
  De leden van de kascontole commissie mogen twee opeenvolgende jaren deelnemen. Voor seizoen 2019-2020 zal de kascontrole commissie zal bestaan uit Vital Jansen en Mark van Doormalen.   
  Het reservelid is Maryl Boerenkamp.
 8. Mutatie bestuursleden / leden commissies
  Aftredend 2020/2021: voorzitter, herkiesbaar
  Aftredend 2021/2022: penningmeester
  Aftredend 2022/2023: secretaris
 9. Rondvraag

Download hier het verslag van de vorige vergadering – 25 oktober 2019