DVS hanteert een foto protocol voor het plaatsen van foto´s op de website www.dvs-voetbal.nl, voor sociale media en voor plaatsing teamfoto’s in de winkel van hoofdsponsor jeugd AH. In het protocol kunt u de regels lezen waaraan DVS zich houdt als het gaat om foto’s van onze leden, begeleiders en andere betrokkenen.

Gebruik website/sociale media

 • DVS beheert de website www.dvs-voetbal.nl
 • Deze website heeft tot doel informatie te verstrekken over de vereniging. De informatie is bestemd voor leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, sponsors, externe contacten en belangstellenden.
 • Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website berust bij DVS. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder vooraf toestemming van het bestuur.
 • Tijdens alle activiteiten georganiseerd binnen de eigen accommodatie mogen foto- en video-opnames gemaakt worden door leden, ouders en/of verzorgers van leden.
 • Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd aan betrokkenen, noch worden zij hierover ingelicht.
 • Er worden geen foto’s van individuele kinderen geplaatst op de website van DVS als de ouders bezwaar hebben gemaakt. Bij voorkeur minimaal twee à drie kinderen op een foto.
 • Op de foto’s zijn de kinderen gekleed in DVS gerelateerde trainings- of wedstrijdkleding, minimaal een korte broek met T-shirt of vrijetijdskleding.
 • Als uitzondering hierop gelden de opnames die worden gemaakt tijdens waterspellen.
 • Achternamen worden alleen geplaatst als de persoon/personen een functie bekleden bij DVS zoals leden bestuur en begeleiders/trainers van teams. Als hij/zij het hiermee niet eens is, wordt de achternaam verwijderd.
 • Er worden geen adressen en telefoonnummers genoemd anders dan van diegene met een functie voor de club zoals bestuursleden en begeleiders/trainers van een team.
 • Als ouders/verzorgers problemen hebben met een foto dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de foto te verwijderen.
 • Leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s dan wel hun kind(eren) dienen dit schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Deze personen komen dan op een lijst te staan waarmee rekening gehouden wordt bij het plaatsen van foto’s op de website. Dit bezwaar kan ook weer worden herroepen.
 • Binnen veel teams wordt gebruik gemaakt van Whatsapp. Dus ook hierbij geldt minimaal twee à drie kinderen op een foto en netjes gekleed. En als ouders niet willen dat hun kind op de foto staat, moeten de begeleiders hier rekening mee houden.
 • Het bestuur is en blijft alleen eindverantwoordelijk voor de eigen DVS website.
 • Binnen DVS is het niet toegestaan om foto’s en of opnames te maken in de kleedkamer of douche ruimtes, behoudens de traditionele kampioensfoto met wedstrijdkleding aan onder de douche.
 • Door een trainer en of coach kan gevraagd worden filmopnames te maken van zijn/haar team omwille van het verbeteren van de prestaties. De volledige opnamen worden enkel ter beschikking gesteld aan de door de trainer en of coach aangewezen personen. Gedeelten van de opnamen kunnen echter gebruikt worden voor de website.
 • In alle andere gevallen van foto- en video opnames dient goedkeuring te worden verkregen van het bestuur. Ouders van jeugdleden en leden die bezwaar hebben tegen het maken van in algemene zin, kunnen dit bezwaar met redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur:

Sancties

Bestuursleden, commissie leden, trainers, leiders, personeel en vrijwilligers hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om het gebruik van beelddragers. Zij dienen te allen tijde te handelen naar dit protocol. Indien zich een incident voordoet zal het bestuur hier zorgvuldig mee omgaan en disciplinaire maatregelen treffen met de mogelijkheid om dit ook te melden aan betreffende instanties. Betrokken ouders zullen direct geïnformeerd worden.

Bestuur voetbalvereniging DVS