Algemene ledenvergadering

Agenda algemene ledenvergadering DVS op vrijdag 23 september 2022, aanvang 20.00 uur

  1. Opening
  2. Mededelingen en vaststellen agenda
  3. Toelichting aftreden voorzitter door Marcel Spijkers
  4. Vaststelling verslag ledenvergadering 2021
  5. Jaarverslag / terugblik seizoen 2021/2022
  6. Verslag penningmeester

Financiële verantwoording 2021/2022
Vastleggen begroting 2022/2023
Vaststellen contributies 2023/2024

  1. Verslag kascontrole commissie
  2. Mutatie bestuursleden / leden commissies

Aftredend 2022/2023: secretaris; herkiesbaar
Aftredend 2023/2024: voorzitter
Aftredend 2024/2025: penningmeester en jeugdvoorzitter
Accommodatie commissie:  keuring velden weekend is vacant

  1. Rondvraag