ALV DVS vrijdag 1 oktober

Agenda algemene ledenvergadering DVS op vrijdag 1 oktober 2021, aanvang 20.00 uur

 1. Opening
 2. Huldiging leden
  50 jaar: Frans Deinum
  40 jaar: Mark van Doormalen, Willem Weijers, Willem Boumans, Edwin Vos, Peter de Louw
  25 jaar: Lenn van Tongerloo, Leon Rutten, Tim Lamers, Nick Willems
 3. Vaststelling verslag ledenvergadering 2020
 4. Jaarverslag / terugblik seizoen 2020/2021
 5. Vragen aan de leden/stemming:
  • Willen de leden op termijn verhuizen naar één gezamenlijk sportpark in Waalre?
  • Willen de leden naar andere locatie binnen Aalst?
  • Willen de leden aan de Sophiastraat 13a blijven zitten?
 6. Verslag penningmeester
  Financiële verantwoording 2020/2021
  Vastleggen begroting 2021/2022
  Vaststellen contributies 2022/2023
 7. Verslag kascontrole commissie
  Extra aandachtspunt: in het kader van de nieuwe WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) per
  1 juli 2021 moet er statutair vastgelegd worden dat de kascontrole commissie een extra taak krijgt bij het plots wegvallen van het gehele bestuur.
 8. Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 201
  Met huisjurist/advocaat Marc Slaats is gekeken naar onze statuten en huishoudelijk reglement.
  In principe zijn deze nog prima. Echter, bij een volgende update moet een melding gemaakt worden dat leden akkoord zijn indien het bestuur een langdurige verplichting aangaat (in dit geval een huurovereenkomst met gemeente). Reden hiervoor is dat bestuur nu alleen gemachtigd is voor bedrag van eenmalig 15.000 euro.
 9. Mutatie bestuursleden / leden commissies
  Aftredend 2021/2022: penningmeester + lid bestuur (= jeugdvoorzitter);  beide herkiesbaar
  Aftredend 2023/2024: voorzitter
 10. Rondvraag