Verslag Alv

Verslag Algemene Ledenvergadering DVS op vrijdag 25 september

Aanwezig:

Maryl Boerenkamp, Piet Willems, Jan-Willem Linsen, Roel de Greef, Michiel Willems, Armand Didden,

Perry van Limpt, Jan en Jacqueline Senders, Tonnie en Jose van de Boom, Jos Gijsbers, Harrie Wiegerinck,

Arold en Dimmie Driessen, Martien en Jacqueline Meuleman, Ruud Driessen, Toine Hendriks, Henk Verbruggen, Harrie van Boxtel, Henk Blankers, Mark van Doormalen, Peter de Louw, Edwin Blaas, Robert Meijer en

Adriaan Liebregts.

Afwezig:

Sander Bosch (afgemeld)

Opening

Marcel opent de vergadering om 20.15 uur; er waren wat technische opstartproblemen. In deze coronatijd is er een inbel verbinding met Robert Meijer.  

Mededelingen en vaststellen agenda

De agenda is vastgesteld.

Mededelingen:

 • Overlijden van Gerrit Linsen, Tinus Versantvoort en Hans van den Eijnden
 • Vernieuwing kassa systeem in kantine en keuken
 • Uitbreiding dranken assortiment
 • Uitbreiding extra scherm voor prijslijst
 • Overkapping
 • Lokaal sportakkoord is afgelopen week ondertekend door een 30-tal verenigingen.
 • Opzetten van walking football en walking hockey; ruchtbaarheid via de media.

Huldiging leden

60 jaar: Tonnie van de Boom, Jos Gijsbers

50 jaar: Harrie Wiegerinck, Arold Driessen

40 jaar: Martien Meuleman

25 jaar: Ruud Driessen

Allen hebben een speldje en bloemen ontvangen, tevens zijn er foto’s gemaakt.

Vaststelling verslag ledenvergadering 2019

Geen opmerkingen waardoor het verslag van 2019 is vastgesteld.

Jaarverslag / terugblik seizoen 2019-2020

 • Compliment aan het Corona team (elke avond met handschoenen aan diverse werkzaamheden)
 • Sportief gebied: Jammer dat wedstrijden plots gestopt zijn
 • Opzet selectie 2019 is doorgetrokken naar seizoen 2020-2021
 • Geen vriendenteam; allen naar selectie.  Betrokken spelers zijn blij dat ze dit hebben gedaan.
 • Houd rekening met de Corona regels want we willen niet sluiten!
 • Nieuw presentatie jack voor de gehele jeugd

Verslag penningmeester

 • Financiële verantwoording 2019-2020
  • Sinds maart 2020 zo’n 11.000-12.000 euro corona pech door minder inkomsten kantine.
  • Eenmalige uitkering van 4000 euro ontvangen
  • Er komt nog een tegemoetkoming vanuit de gemeente, mogelijk iets van 3,5 maand huur.
  • Sponsoring inkomsten
  • We hebben voldoende vet op de botten, zijn er goed doorheen gekomen.
 • Vastleggen begroting 2020-2021
  • Contributie blijft in balans
  • Groot onderhoud (hiervan is al een gedeelte besteed aan de overkapping)
 • Vaststellen contributies 2021-2022
  • Gezien de periode nu, blijft de contributie ongewijzigd.
  • We zitten nog altijd best hoog in onze contributie, in tegenstelling tot wat we vorig jaar zeiden.

Verslag kascontrole commissie

De kascommissie bestond uit Vital Janssen en Mark van Doormalen. Beide hebben de boekhouding over seizoen 2019-2020 doorgenomen en gecontroleerd. Hierbij zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Ze zijn tevreden over hetgeen zij gezien en beoordeeld hebben en verlenen derhalve decharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.

De leden van de kascontrole commissie mogen twee opeenvolgende jaren deelnemen.

Voor seizoen 2020-2021 zal de kascontrole commissie wederom bestaan uit Vital Jansen en Mark van Doormalen.  Maryl Boerenkamp blijft reservelid.

Mutatie bestuursleden / leden commissies

 • Statutair aftredend in 2020/2021: voorzitter, is herkiesbaar. Er hebben zich geen kandidaten gemeld, betekent dat Marcel herkozen is voor drie jaar.
 • Statutair aftredend in 2021/2022: penningmeester + lid bestuur:  jeugdvoorzitter
 • Statutair aftredend in 2022/2023: secretaris + lid bestuur: NN
 • Accommodatie commissie: deze is recentelijk uitgebreid met Peter de Louw en Henk Verbruggen.

Rondvraag

Geen vragen

Opgemaakt november 2020 door Marion Didden, namens hoofdbestuur DVS